Friday, June 22, 2007

ဖတ္ပါ့

ဖတ္ပါ့ ဆိုတဲ့ online မဂၢဇင္း ဖတ္ဖူးၾကပါသလား။ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သတင္းေတြက ေတာ္ေတာ္ ျမန္ျမန္နဲ႔ မ်ားမ်ား update ျဖစ္ပါတယ္။ Link : http://www.phatpa.com

No comments: